Klauzula informacyjna RODO / GDPR

Klauzula informacyjna RODO / GDPR
wersja z dnia 2020-06-04TOŻSAMOŚĆ ADMINISTRATORA

Administratorem danych jest firma Profesjonalne Systemy Informatyczne- Sławomir Balcerek z siedzibą w Stargardzie kod pocztowy (73-110) przy ul. Mikołaja Reja 8a/1, odpowiadający za zapewnienie funkcjonowania serwisów dostępnych w domenie *.balcerek.biz. Kontakt: biuro@balcerek.biz Tel.: +48 579-631-581

DANE KONTAKTOWE ADMINISTRATORA

Z Administratorem firmą – Profesjonalne Systemy Informatyczne- Sławomir Balcerek– można skontaktować się poprzez:
    • pocztę elektroniczną pod adresem ado@balcerek.biz,
    • pisemnie – kierując korespondencję na adres siedziby administratora.

CELE PRZETWARZANIA I PODSTAWA PRAWNA

Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu:
    • realizacji wybranych usług cyfrowych dostępnych w domenie *.balcerek.biz;
    • realizacji wybranych usług oferowanych przez firmę Profesjonalne Systemy Informatyczne – Sławomir Balcerek,
    • prowadzenia z Panem/Panią komunikacji za pomocą poczty elektronicznej, telefonu, komunikatorów i innych środków komunikacji w związku z funkcjonowaniem serwisów w domenie *.balcerek.biz, jeśli Pan/Pani zainicjuje taką komunikację lub wyrazi odpowiednią zgodę,
    • realizacji marketingu bezpośredniego produktów i usług,
    • realizacji dochodzenia lub obrony roszczeń w tym również ich windykacji,
    • realizacji ogólnych przepisów dotyczących rachunkowości oraz rozliczeń.

Podstawy prawne przetwarzania danych w celach określonych powyżej:
    • art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych),
    • art. 6.1.b. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. tj. „ przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy”,
    • art. 6.1.f. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679, czyli nasz prawnie uzasadniony interes.

ZAKRES DANYCH OSOBOWYCH, ODBIORCY DANYCH I KATEGORIE ODBIORCÓW DANYCH

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane partnerom biznesowym świadczącym usługi dla Administratora w zakresie spedycji oraz obsługi płatności elektronicznych. O przetwarzaniu danych zostaniecie Państwo każdorazowo poinformowani. Partnerzy biznesowi świadczący usługi dla Administratora danych, korzystają z własnych procedur przetwarzania danych o czym w stosownym momencie zostaną Państwo poinformowani.

Przetwarzamy następujące kategorie danych :
    • Imię i nazwisko,
    • Adres email,
    • Numer telefonu,
    • Adres geograficzny,
    • Numer identyfikacyjny PESEL lub NIP,
    • Numer rachunku bankowego.

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez taki okres, który wymagany jest w związku z świadczeniem usług, z której Pani/Pan skorzysta. Państwa dane osobowe wykorzystywane w ramach komunikacji e-mail będą przetwarzanie przez okres prowadzenia tej komunikacji oraz do 30 dni po jej ustaniu w celach archiwizacyjnych.

PRAWA PODMIOTÓW DANYCH

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych, a także prawo żądania ich sprostowania, usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania . Jest to możliwe po uwierzytelnieniu się na założonym przez siebie koncie, w sposób ustalony przez użytkownika tego konta, lub poprzez przesłanie odpowiedniej informacji mailowo lub pisemnie na adres siedziby Administratora.

PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO
Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych zajmującego się ochroną danych osobowych w razie uznania, że przetwarzanie narusza przepisy o ochronie danych osobowych. Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO) ul. Stawki 2 00-193 Warszawa. Szczegółowe informacje kontaktowe do UODO dostępne są pod tym linkiem.

INFORMACJA O DOWOLNOŚCI LUB OBOWIĄZKU PODANIA DANYCH

Pani/Pana dane są niezbędne, aby zrealizować wybraną przez Państwa usługę oraz w celach swobodnej komunikacji elektronicznej udostępnionej w serwisach w domenie *.balcerek.biz. Niepodanie przez Panią/Pana wymaganych danych będzie skutkowało niemożliwością świadczenia usług i brakiem kontaktu.